จำหน่าย กล้อง webcam Mouse Keyboard Air Card Power Supply

          
   สินค้าของเรา    บริการของเรา   ข่าวและกิจกรรม    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา

Search Products Go
ระยะเวลาในการรับประกัน | เงื่อนไขการรับประกัน
 
เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน
1.บริษัทฯ รับประกันสินค้าไม่เกินกำหนดที่ระบุใว้ในสติกเกอร์รับประกัน (ประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ)
2.บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นชำรุด อันเกิดจาดความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ
3.การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจาก
   -อุบัติเหตุ, ไฟตก, ไฟเกิน, ภัยธรรมชาติ, การใช้งานผิดวิธี, ตกน้ำ, น้ำหก, ขาดกาดูแลรักษา, ละเลยไม่ปฎิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือการใช้งาน
   -การนำสินค้าไปซ่อม หรือ เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใดๆ ภายในสินค้าโดยบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
4.การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงทันทีจากกรณีใดกรณีหนึ่ง : เมื่อเสียหายตามข้อ 3 หรือสติกเกอร์รับประกันหมดอายุ หลุดหาย ฉีกขาด หรือสติกเกอร์รับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีการต่างๆ หรือสติกเกอร์รับประกันไม่สามารถดูเนื่อหาสาระได้
5.ภายหลังพ้นระยะเวลาประกัน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการอะไหล่ที่เปลี่ยนแปลง
6.สินค้าทุกประเภท โปรดมารับบริการตรวจซ่อมที่ศูนย์บริการ OKER เท่านั้น
 


 
 

หน้าหลัก        สินค้าของเรา      บริการของเรา      ข่าวและกิจกรรม        ดาวน์โหลด        ติดต่อเรา

© 2010 Crown Computer. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าชม :
Crown Computer จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้อง webcam Mouse Keyboard Air Card Power Supply